Phòng Tài chính Kế toán

Mục Lục

  PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


  I. LỊCH SỬ PHÒNG

  - Phòng Tài chính kế toán trước đây gọi là phòng tài vụ được hình thành cùng với sự ra đời của Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An nguyên là bệnh xá đông y dân lập quốc trợ,được thành lập ngày 16/4/1964. Đội ngũ cán bộ của phòng được đào tạo đúng chuyên ngành Tài chính kế toán, có đủ kinh nghiệm, năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ  của đơn vị đề ra. Quản lý theo dõi toàn bộ hoạt động thu - chi tài chính trong toàn Bệnh viện, với quy mô Bệnh viện hạng II tuyến Tỉnh chỉ tiêu giường bệnh năm 2019 là 330 gb trong đó 280 giường bệnh nội trú, 50 giường bệnh ngoại trú, gồm có 15 khoa, phòng (04 phòng chức năng, 11 khoa lâm sàng và cận lâm sàng).

  - Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy và sự phối hợp chặt chẽ giữa các khoa phòng cùng với sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể, với phương châm tất cả vì sự phát triển Bệnh viện. Hàng năm cân đối nguồn thu, chi tài chính để đáp ứng tốt công tác khám và điều trị tại bệnh viện, tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc cải cách thủ tục hành chính, bám sát, theo dõi, điều hành, quảnlý toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị.

  II. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

  1. Chức năng

  - Phòng Tài chính kế toán là phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Ban Giám đốc mà trực tiếp là Giám đốc bệnh viện.

  - Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính bệnh viện, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu cho hoạt động bệnh viện.

  - Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính - kế toán.

  2. Nhiệm vụ

  - Lập dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, hàng năm tính toán và phân bổ định mức chi tiêu cho các hoạt động của bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các báo cáo tài chính về toàn bộ công tác kinh tế tài chính phát sinh của bệnh viện.

  - Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

  - Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

  - Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. 

  - Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

  - Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, kiểm kê tài sản...

  - Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước hằng năm, tính toán và phân bổ định mức chi tiêu được phê duyệt cho mọi hoạt động của bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các báo cáo tài chính về toàn bộ công tác kinh tế tài chính phát sinh của bệnh viện.

  - Tham mưu xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, kiểm tra tình hình thu - chi tài chính trong bệnh viện, tổ chức quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định. …).

  - Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ BHXH, BHYT theo đúng chế độ chính sách, vật tư,  tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời.

  - Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu - chi của bệnh viện.

  - Trích nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp của bệnh viện và cá nhân theo quy định.

  - Tổ chức công tác tài chính - kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định nhà nước hiện hành.

  - Định kỳ thực hiện các báo cáo tài chính như : Quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản hằng năm, báo cáo thu nộp tiền mặt, hạn mức kinh phí, tiền gửi ngân hàng, báo cáo thu viện phí và thanh toán BHYT…

  - Tổ chức và quản lý công tác thu viện phí, BHYT, yêu cầu và các nguồn dịch vụ.

  - Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo chế độ quy định của pháp luật.

  - Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết qủa kinh phí hoạt động của bệnh viện, tiền lương và các khoản thu nhập của cán bộ, công nhân viên.

  III. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:                  

  Phòng TCKT chia thành các bộ phận theo từng chức trách, nhiệm vụ của mỗi thành viên trong phòng theo sự phân công của lãnh đạo phòng.   

  1.Nhân lực: Gồm có 10 người    

  Trong đó:   - Thạc sỹ kinh tế: 02 người.       

                     - Cử nhân kinh tế: 05 người.     

                     - Cao đẳng: 01 người.       

                     - Trung cấp: 02 người.   

  2. Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:

  *Trưởng phòng TCKT:    

  - Từ năm 1993 đến 12/2001: Đ/c Nguyễn Thị Hải                     

  - Từ tháng 01/2002 đến tháng 5/2015: Đ/c Trần Thị Phượng

  - Từ tháng 6/2015 đến nay: Đ/c Nguyễn Thị Hằng Nga

  * Phó phòng TCKT:                              

  - Từ năm 1993 đến 2006: Đ/c Nguyễn Thị Hoa

  - Từ tháng 1/2008 đến tháng 5/2015: Đ/c Nguyễn Thị Hằng Nga

  - Từ tháng 3/2016 đến nay: Đ/c Nguyễn Khánh Tâm

  IV. HOẠT ĐỘNG THÀNH TÍCH:

  Tham gia tích cực các hoạt động phong trào do cấp trên phát động. Hàng năm đều đạt tập thể phòng lao động tiên tiến ( năm 2016,2017 tập thể xuất sắc) 100% CBVC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  V. LIÊN HỆ:

  Nguyễn Thị Hằng nga ; 0989878320; Email: thienmai1212@gmail.com

  Nguyễn Khánh tâm 0983030698 email: khanhtam1973@gmail.com


  Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Trưởng phòng Tài chính Kế toán  Share
  0
  +1
  0
  Tweet
  0

  Tin cùng chuyên mục