Báo cáo Kết quả Đánh giá Chất lượng Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An năm 2021

Biên bản Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2021

Click Tại đây để xem Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện YHCT Nghệ An năm 2021.