Bệnh viện YHTC Nghệ An: Thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2020

Bệnh viện YHCT Nghệ An thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2020 như sau: