Bệnh viện YHTC Nghệ An: Thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2022

Bệnh viện YHCT Nghệ An thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2022 như sau: