Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Công nghệ thông tin

Mục Lục

  PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


  I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  Cùng với sự hình thành và phát triển của bệnh viện, Phòng kế hoạch tổng hợp (Tiền thân là phòng Y vụ) được hình thành năm 1964, Đến tháng 8 năm 2018 phòng bổ sung thêm chức năng phụ trách công tác điều dưỡng của bệnh viện; Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

  - Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

  - Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

  - Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.

  - Xây dưng kế hoạch và triển khai hoạt động công tác điều dưỡng của bệnh viện

  II. NHIỆM VỤ:

  1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

  2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

  3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

  4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

  5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

  6. Phối hợp với các khoa phòng để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới

  7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước.

  8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

  9. Tổ chức công tác trực toàn bệnh viện.

  10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

  11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

  12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

  13 Lập kế hoạch công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

  14 Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh: áp dụng mô hình chăm sóc người bệnh theo nhóm

  15 Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý, y công thực hiện các quy định, kỹ thuật chuyên môn.

  16. Phối hợp với các khoa, phòng liên quan lập dự trù mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc người bệnh; giám sát chất lượng và việc sử dụng, bảo quản.

  17. Phối hợp với phòng TCCB trong việc bố trí, điều động nhân lực ĐDV, KTV, hộ lý, y công hợp lý; ưu tiên nhân lực trực tiếp chăm sóc người bệnh.

  18. Phối hợp với khoa KSNK kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

  19. Tập huấn cho ĐDV, KTV về “Kỹ năng tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người bệnh”.

  20. Tham gia công tác đào tạo, hướng dẫn thực hành cho ĐDV, KTV.

  21. Xây dựng, cập nhật tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh.

  22. Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

  23. Họp hội đồng người bệnh cấp bệnh viện

  III. CƠ CẤU NHÂN SỰ

  Tổng số viên chức trong phòng là : 6 người

  1. Trưởng phòng: ThS, BSCKII. Hồ Sỹ Thắng

  2. Phó Trưởng phòng: CN. Võ Thị Hòa

  3. Nhân viên:

  3.1. DCCKI. Nguyễn Thị Nga

  3.2. BS. Phạm Thị Huyền

  3.3. BS .Trần Văn Cương

  3.4. BS. Nguyễn Thị Trà

  3.5. KTV XN. Nguyễn Thị Luân

  IV. LIÊN HỆ

  - Số điện thoại: 02383. 522475 ( trưởng phòng 02383. 522089 – Phó trưởng phòng 02383. 522.477)

  - Email: khthyhctna@gmail.com


  BSCKII. Hồ Sỹ Thắng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
  Share
  0
  +1
  0
  Tweet
  0

  Tin cùng chuyên mục