Phòng Tổ chức cán bộ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ


I. LỊCH SỬ KHOA PHÒNG

Cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện, Phòng Tổ chức cán bộ tiền thân là phòng Tổ chức hành chính được thành lập. Đến ngày 01/10/2009, phòng Tổ chức cán bộ được tách ra từ phòng Tổ chức hành chính theo Quyết định số 174/QĐ-BV ngày 29/9/2009 của Bệnh viện Y học cổ truyền.

* Trưởng phòng qua các thời kỳ:

- Từ 1964 đến 1966: Ông Nguyễn Quốc Toản, phụ trách công tác tổ chức.

- Từ 1967 đến 1971: Ông Hồ Sỹ Du, nguyên là Bệnh viện phó, phụ trách công tác tổ chức.

- Từ 1972 đến 1991: Ông Trần Văn Sương – Trưởng phòng TCHC

- Từ tháng 3/1992 đến tháng 9/2009: Ông Biện Trung Thông – Trưởng phòng TCHC

- Từ tháng 10/2009 đến tháng 11/2015: Ông Đặng Hoàng Toàn – Trưởng phòng TCCB

- Từ tháng 12/2015 đến tháng 6/2016: Bà Lê Thị Hồng – Phó trưởng phòng TCCB – Phụ trách phòng.

- Từ tháng 7/2016 đến nay: Ông Võ Lưu Hòa - Trưởng phòng TCCB

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

* Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội. Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

III, CƠ CẤU NHÂN SỰ

- Tổng số viên chức và người lao động tại phòng Tổ chức cán bộ: 03 viên Chức, trong đó:

+ Trưởng phòng: BS CKII Võ Lưu Hòa

+ 02 nhân viên: DSCĐ Nguyễn Thị Tú Anh và CNKT Từ Thị Cẩm Tú.

IV. HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - Giám đốc bệnh viện, phòng Tổ chức cán bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Các hoạt động chủ yếu của phòng:

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Quản lý và điều phối nhân sự giữa các khoa, phòng.

- Tuyển dụng, đào tạo cán bộ, viên chức.

- Công tác đảm bảo chế độ chính sách, tiền lương, bảo hiểm xã h.ội cho cán bộ viên chức

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Quy hoạch cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý.

- Quản lý, hướng dẫn thủ tục hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cho CBVC.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

* Thành tích:

Phòng Tổ chức cán bộ nhiều năm liền được Sở Y tế công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến”. Năm 2013, phòng TCCB được Sở Y tế tặng giấy khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2013 theo Quyết định số 1604/QĐ-SYT-TĐ ngày 31/12/2013 của Sở Y tế Nghệ An.

V. LIÊN HỆ

- Số điện thoại: 02383.832.805/ 02383.522.472

- Email: tccbyhctna@gmail.com

- Địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An – Số 01 – Đường Tuệ Tĩnh – Thành phố Vinh – Nghệ An


BSCKII, ThS. Võ Lưu Hoà - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng khoa Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu.